தீ நிமித்தங்கள்

தீ நிமித்தங்கள்   தவம் செய்கின்றவர், சந்நியாசி , குருடர் , வாணியர் , விரித்த கூந்தலுடையார் , மொட்டைத்தலையர் , தச்சர் , கொல்லர் , நாவிதர் , குயவர் , ஒற்றைப்பார்ப்பார் . புது மண்பாண்டங்கள் , விறகுக்கட்டு…