செய்தக்க வல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க

செய்யாமை யானுங் கெடும் .

 

ஒருவன் செய்யத்தகா ததைச் செய்தால் கெடுவான் ;

செய் யத்தக்கவைகளைச் செய்யாமையினாலுங் டுெவான் .

நீங்கள் அறிந்த கருத்துகளை கீழே பதிவிடவும்

Please complete the required fields.
Please select your image(s) to upload.

By Velu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *